Меню

Освітні програми

Освітня програма " 081 Право" (молодший бакалавр)

Рівень вищої освіти

Початковий (короткий цикл) рівень

Ступінь вищої освіти

Молодший бакалавр

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 «Право»

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Молодший бакалавр з права

Профіль програми

Освітня програма підготовки молодших бакалаврів з права передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Загальний обсяг освітньої програми – 120 кредитів ЄКТС. Вона відповідає сучасним вимогам як Міністерства освіти і науки України, так і міжнародним зразкам щодо вищої освіти з підготовки фахівців економічного профілю. Програма реалізується в тісному співробітництві з провідними вітчизняними та іноземними науковими установами, комерційними організаціями.

Перелік компетентностей випускника

1. Загальні компетентності

 • Вміння орієнтуватися в базових категоріях, поняттях та законах функціонування суспільного виробництва та особливостях їх прояву в різних типах економічних систем.
 • Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях.
 • Здатність до системного мислення, креативність.
 • Здатність адаптуватись до нових ситуацій, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої здібності.
 • Здатність до вільного володіння українською та іноземними мовами як засобом ділового спілкування.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.
 • Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.
 • Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правочинність.
 • Здатність здійснювати комунікаційну діяльність.
 • Уміння працювати як самостійно, так і в команді.
 • Здатність працювати у міжнародному середовищі.
 • Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.
 • Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання правових знань у професійній діяльності.
 • Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення.
 • Потенціал до подальшого навчання.


2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність аналізувати особливості і виявляти закономірності державно – правового розвитку України на різних історичних етапах.
 • Здатність орієнтуватися в системі права, визначати та аналізувати структуру та види юридичних норм.
 • Уміння складати та оформляти документацію, у тому числі юридичну, з урахуванням сучасних вимог діловодства.
 • Здатність орієнтуватися у системі нормативно - правових актів щодо організації та діяльності правоохоронних і судових органів та застосовувати їх на практиці.
 • Уміння розробляти проекти цивільно-правових договорів, проекти договорів та інших документів у сфері сімейних відносин.
 • Уміння самостійно розробляти проекти процесуальних документів у справах цивільної юрисдикції та здатність орієнтуватись у нормативних актах, які складають правове регулювання порядку розгляду справи в порядку цивільного судочинства.
 • Здатність застосовувати законодавство про працю та соціальний захист.
 • Здатність забезпечити, юридичне супроводження створення та діяльності суб’єктів господарювання.
 • Здатність самостійно розробляти проекти господарських договорів та інших документів у сфері господарювання.
 • Уміння здійснювати первинну кримінально - правову кваліфікацію злочину.
 • Уміння самостійно розробляти проекти кримінально-процесуальних документів.
 • Здатність орієнтуватися у фінансовій системі держави, системі нормативно-правових актів, що регулюють фінансові правовідносини.
 • Уміння роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності юриста.
 • Здатність визначати соціальну сутність, функції, форму держави, структуру її апарату.
 • Уміння визначати юридичну силу та межі чинності нормативно-правових актів.


3. Програмні результати навчання

 • Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
 • Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.
 • Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
 • Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
 • Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
 • Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
 • Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
 • Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
 • Спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.
 • Володіти базовими навичками риторики.
 • Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.
 • Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій.
 • Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
 • Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
 • Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності.
 • Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
 • Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.
 • Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
 • Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
 • Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
 • Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.


Професійні профілі випускників

Молодший бакалавр з права здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2412.2 Професіонали в галузі праці та зайнятості

Експерт із соціальної відповідальності

2419.3 Професіонали державної служби

2419.3 Радник (органи державної влади)

2429 Інші професіонали в галузі правознавства

Експерт

3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники

Секретар судового засідання

3435.3 Організатори діловодства (система судочинства)

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій

Помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів

Помічник керівника виробничого підрозділу

Помічник керівника іншого основного підрозділу

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

3436.9 Інші помічники

Помічник адвоката

Помічник нотаріуса

Помічник нотаріуса державного

Помічник юриста (інші види юриспруденції)

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

Секретар центрального органу виконавчої влади

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі атестаційного екзамену.

Форма навчання

Денна

Гарант освітньої програми

Кандидат юридичних наук, доцент Машковська Людмила Володимирівна

ОП "Право" початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти (2021 р.)

Останні новини

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. ПачоськогоЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського

Читати повністю

Всі новини