Меню
Остання редакція: 10 квітня 2019

«ЮВІЛЕЮ УМАНСЬКОГО НУС ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…»

В рамках проведення наукових заходів до 175-ї річниці від заснування Уманського НУС, 4 квітня 2019 р. на факультеті менеджменту було підготовлено та репрезентовано виставку наукових праць кандидатів історичних наук, доцентів кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін М.В. Костюк. та О.П. Гарбар, приурочених історичній ретроспективі виникнення, становлення та розвитку Уманського НУС; науково-педагогічній спадщині окремих його вчених та їх внеску у розвиток аграрної науки та освіти.

До уваги відвідувачів були представлені наукові доробки вчених, у яких досліджено історію становлення та діяльність Уманського училища садівництва, визначено основні етапи його навчально-наукової роботи та розкрито його роль у розвитку науково-дослідної та освітньої діяльності, проаналізовано науково-педагогічну спадщину його провідних вчених-викладачів, визначено їх особистий внесок у розвиток аграрної науки.

Зокрема, у наукових розвідках доцентів М.В. Костюк. та О.П. Гарбар досліджено процес становлення та діяльність Уманського училища садівництва – єдиного в Російській імперії, фактично вищого фахового закладу з садівництва; виділено періоди в його навчально-науковій діяльності, з’ясовано, що при значній практичній підготовці в навчальному процесі училища велике значення приділялось науковим дослідженням: воно було одним із засновників дослідної справи не лише в регіоні, а й в Україні; встановлено, що навчально-виробнича і науково-дослідна база училища була найбільшою в імперії. Училище проводило активну діяльність із поширення сільськогосподарських знань позашкільним шляхом: проводило постійні сільськогосподарські курси з садівництва, городництва, шовківництва, бджільництва для населення та народних учителів, тим самим здійснюючи значну просвітницьку роботу в регіоні. Навчальний заклад готував кваліфікованих спеціалістів (вчених управляючих і вчених садівників), викладачів для нижчих сільськогосподарських закладів, службовців установ аграрної сфери та досвідчених науковців у галузі садівництва та рільництва, успішно задовольняючи, насамперед, місцевий попит на фахівців в галузі сільського господарства.

У наукових працях дослідників доведено, що важливу роль у становленні та розвитку науково-дослідної справи та сільськогосподарської освіти відіграли видатні вчені: О.Д. Нордман, М.І. Аннєнков, В.В. Пашкевич, В.О. Поггенполь, М.К. Васильєв, А.М. Ро, П.Г.Шитт, В.І. Едельштейн, І.І. Корабльов, Й.К. Пачоський, І.М. Єремеєв та ін.; визначено їх особистий внесок у розвиток сільськогосподарської науки.  

Чільне місце на виставці зайняли історичні дослідження, присвячені основним  науковим  надбанням видатного вченого-аграрія – професора С.С. Рубіна у галузі садового та польового землеробства.

Наукові здобутки доцентів М.В. Костюк. та О.П. Гарбар стосовно проблеми, що досліджується, відображені у монографіях, численних статтях у наукових вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, збірниках конференцій та інших публікаціях.

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ДОЦЕНТІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

КОСТЮК М.В. ТА ГАРБАР О.П.,

 

присвячених  історичній ретроспективі  виникнення, становлення  та розвитку  Уманського НУС; науково-педагогічній спадщині окремих його вчених  та їх  внеску у розвиток аграрної науки та освіти

 

 1. Костюк М.В. З історії становлення нижчої сільськогосподарської освіти на Черкащині. Часопис української історії. Київ, 2005.  Вип. 2.  С.  32 – 35.
 2. Костюк М.В. Розповсюдження нижчої сільськогосподарської освіти навчальними закладами в Росії (кінець ХIХ – початок ХХ століття). Часопис української історії. Київ, 2005. Вип. 3.  С. 44 – 49.
 3. Костюк М.В. Діяльність Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства з популяризації сільськогосподарських знань позашкільним шляхом (початок ХХ ст.). Український селянин: зб. наук. праць / за ред.  А. Г. Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006. Вип. 10. Черкаси, 2004. C. 140 – 143.
 4. Костюк М.В. Дослідницька організація Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства на початку XX ст. Аграрна наука і освіта XXI століття:  матеріали міжнародної наукової конференції  / редкол.: П.Г. Копитко (відп. ред.) та ін.  Умань , 2006. С. 146 – 148 .
 5. Костюк М.В. Сільськогосподарські виставки як форма поширення аграрних знань на Черкащині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Гуржіївські історичні читання: зб. наук.  праць. / редкол.: В.А. Смолій (гол. ред.) та ін. Черкаси, 2007. С. 152 – 156.
 6. Костюк М.В. Внесок провідних вчених – викладачів Уманського училища садівництва у наукову та навчально-виховну діяльність закладу Часопис української історії. Київ, 2007. Вип. 6.  С. 26 – 30.
 7. Костюк М.В. Діяльність Золотоніської нижчої сільськогосподарської школи I-го розряду в системі аграрної освіти Черкащини (кін. XIX-поч. XX ст.). Часопис української історії. Київ, 2007. Вип. 8. С. 38 – 44.
 8. Костюк М. В. Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів і дослідної справи Черкащини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): [монографія] / М.В. Костюк, А.П. Коцур. Київ – Умань – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. 240 с.
 9. Костюк М.В. Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів і дослідницької справи на Черкащині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): короткий історіографічний огляд.  Проблеми суспільно-політичних , гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі: зб. наук. статей / за  заг. ред. А. М. Шатохіна. Умань: СПД Сочінський, 2008.  Вип. 4. С. 15 – 20.
 10. Костюк М.В. Формування мережі та діяльність нижчих аграрних закладів Черкащини ( друга половина XIX-початок XX ст.). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених /редкол.: П. Г. Копитко (відп. ред.) та ін. Умань, 2008. Ч. 1. С.  230 – 232.
 11. Костюк М.В. До питання становлення та розвитку сільськогосподарських освітніх закладів та дослідної справи Черкащини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.):  історіографія проблеми. Часопис української історії.  Київ, 2008. Вип. 10.  С. 84– 88.
 12. Костюк М.В.  До питання про законодавче забезпечення аграрноосвітянської діяльності: «установлення» для розповсюдження сільськогосподарських знань позашкільним шляхом у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2008. Вип. 21. С. 164 – 170 .
 13. Костюк М.В. Сільськогосподарські курси, читання та бесіди як форми позашкільної пропаганди аграрних знань Черкаського регіону початку XX ст. Часопис української історії.  Київ, 2008. Вип. 9.  С. 49 –54.
 14. Костюк М.В. Головне училище садівництва: з історії становлення аграрної освіти. Часопис української історії. Київ, 2009. Вип. 14.  С. 129 – 133.
 15. Костюк М.В. Мошногородищенська нижча сільськогосподарська школа: забуті сторінки в становленні аграрної освіти в Черкаському краї. Соціальний розвиток сільських регіонів: колективна  монографія / за ред. А. М. Шатохіна. Умань: Видавець «Сочінський», 2009. С. 48 – 52.
 16.  Костюк М.В. Розвиток мережі сільськогосподарських товариств Черкаського краю та їх просвітницька діяльність на початку ХХ cт. Часопис української історії. Київ, 2009. Вип. 12. С. 43 – 48.
 17. Костюк М.В. Патріарх українського садівництва – Левко Платонович Симиренко. Постаті Київщини. Київ: Міленіум, 2010. Вип. 3. С. 123 – 135 .
 18. Костюк М.В. Практична підготовка та дослідна діяльність у навчальному процесі закладів нижчого типу Черкаського регіону (кінець XIX – початок XX ст. Часопис української історії.  Київ, 2010.  Вип. 18.  С. 139– 141.
 19. Костюк М.В. Пачоський Йосиф  Конрадович – видатний вчений натураліст. Проблеми суспільно-політичних, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі: зб. наук. статей. Вип. 5.  Київ: Міленіум, 2011. С. 40 – 44.
 20. Костюк М.В. Поширення аграрних знань та здобутків сільськогосподарської дослідної справи на Черкащині засобами галузевих виставок. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2011. Вип.  75. Ч. 1: Агрономія.  С. 323 – 329.
 21. Костюк М.В. Законодавчі акти та урядові розпорядження щодо навчальних сільськогосподарських закладів різних типів і категорій (друга половина ХIХ – початок ХХ cт.). Часопис української історії. Київ, 2011.  Вип. 20. С. 119 –  125.
 22. Костюк М. В. Забуті  сторінки в становленні аграрної освіти та науки в Черкаському краї: Бобрицька школа садівництва та городництва. Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2011.  Вип. 26. С. 348 – 353.
 23. Костюк М. В. Значення діяльності Л. П. Симиренка, І. В. Мічуріна, В. В. Пашкевича в становленні вітчизняної помології.  Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2012. Ч. 2: Економічні та загальноосвітні науки.  С. 162 – 164.
 24. Костюк М. В. Із історії садівництва ХIX-XX століття: видатний учений помолог, засновник наукового плодівництва, академік В.В. Пашкевич.  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: зб. наук. праць за матеріалами  I міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції . Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 100 – 101.
 25. Костюк М.В. Навчальний процес в Уманському Головному училищі садівництва. Наш рідний край: збірник матеріалів I-ї історико-краєзнавчої конференції / під заг. ред. В. В. Кужеля, М. Н. Бесараба, Л. Л. Ангарської, Л. Д. Шуйської. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012.  С. 121 – 127.
 26. Костюк М.В. Становлення вітчизняної помології: В. В. Пашкевич (до 155-річчя з дня народження). Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. Умань, 2012. С. 87 – 89.
 27. Костюк М.В. Колективні досліди Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства. Матеріали  міжнародного  науково-практичного семінару,  присвяченого 130-річчю виходу книги професора В.В. Докучаєва «Російський чорнозем».  Київ: Аграрна наука, 2013. С. 172 – 174.
 28. Костюк М.В. Внесок В.В. Пашкевича в розвиток вітчизняного садівництва. Історія освіти, науки і техніки в Україні:  матеріали IX Всеукраїнської  конференції молодих учених та спеціалістів, 22 травня 2014 р., м. Київ. Київ, 2014.  С. 72 – 73.
 29. Костюк М.В. Нове положення про сільськогосподарську освіту (26 травня 1904 р.): до 110-річниці від його затвердження. Соціальний розвиток сільських регіонів: колективна монографія. Вип. II . Умань: ВПЦ «Візаві»,  2014. С. 126 – 130.
 30. Костюк М. В. Становлення аграрної освіти на Черкащині: Прусянські сільськогосподарські класи (початок xx ст.). Соціальний розвиток сільських регіонів: колективна монографія. Вип. II. Умань: ВПЦ «Візаві»,  2014. С. 119 – 125.
 31. Костюк М.В. До ювілейних дат учених-викладачів Уманського училища : короткий нарис життя та діяльності С.М. Вуколова, В.І. Едельштейна, І.І. Корабльова.  Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференцїі «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Уманський НУС : Редакційно-видавничий відділ, 2015. С.  329 – 331.
 32. Костюк М.В. Уманське училище як спеціалізований заклад середньої сільськогосподарської освіти :  реорганізації та перебудови у навчально-практичній структурі (1859 – 1912). Часопис української історії. Київ, 2015. Вип. 32. С. 106 – 111.
 33.  Костюк М.В. Просвітницька та науково-дослідна діяльність Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства. Часопис української історії. Київ, 2016. Вип. 33. С. 114 – 119.
 34. Костюк М.В. Іван Максимович Єремеєв – видатний вітчизняний вчений, селекціонер. Матеріали міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2016.  С. 170 – 175.
 35. Костюк М.В. До питання про законодавче забезпечення аграрної освіти XIX ст. : «Положення про землеробські училища». «Філософія саду і садівництва в світовій культурі : джерела та новітні інтерпретації»: зб. наук. статей  за матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій /М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М. М.»), 2016. С. 121 – 126.
 36. Костюк М.В.  Видатний вітчизняний помолог і вчений - садівник – Левко Платонович Симиренко. «Філософія саду і садівництва в світовій культурі : джерела та новітні інтерпретації»: зб. наук. статей  за матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій /М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М. М.»), 2016. С. 22 –28.
 37. Костюк М.В. Витоки аграрної освіти  на Черкащині: практична підготовка та дослідницька діяльність в Мошногородищенській нижчій сільськогосподарській школі (кінець XIX– початок XX ст. ). Часопис української історії. Київ, 2017. Вип. 36.  С. 125 – 132. (Copernicus).
 38. Костюк М.В. Засновник наукового плодівництва – В.В. Пашкевич Проблемы истории и культуры пограничья: гуманитарное знание и вызовы времени: материалы Междунар. науч. конф.,  посвящ. 200-летию И. Е. Храповицкого, г. Верхнедвинск, 16 июня 2017 г.  /Верхнедвинский историко-краеведческий музей;редкол.: В.А. Ганский (гл. ред.), М.Г. Бембель, Т.С. Дмитриева   [и. др.].   Минск :  Белнаучкнига, 2017.  С.  75 – 79. (РИНЦ)
 39. Костюк М. В. Вклад Івана Максимовича Єремеєва в селекційну науку і практику  невичерпний (до 130-річчя від дня народження). Збірник наукових праць Уманського національного університет / [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського  НУС, 2017.  Вип. 90. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 297 – 304.
 40. Костюк М.В. Практична підготовка та дослідно-експериментальна робота в Бобрицькій школі садівництва на початку XX ст. «Філософія саду і садівництва в світовій культурі : джерела та новітні інтерпретації»: зб. наук. статей  за матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій /М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. С. 45 – 52.
 41. Костюк М. В. Вклад І. М.  Єремеєва у вітчизняну й світову селекційну науку та практику. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (21 квітня 2017 р., с. Центральне).  Центральне, 2017. С. 126 – 127.
 42. Костюк М.В., Гарбар О.П. Професор С.С. Рубін – фундатор наукової школи вітчизняного садового та польового землеробства. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 3. Sandomierz : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Р. 75 – 92.
 43. Костюк М.В., Гарбар О.П. Науково-освітня та практична діяльність академіка В.В. Пашкевича . Часопис української історії. Київ, 2018. Вип.  38.  С. 112 – 123.
 44.  Костюк М. В. Cпособи поширення сільськогосподарських знань позашкільним шляхом (на прикладі Черкащини початку  XX ст.). Соціальний розвиток сільських регіонів: колектив. моногр. Вип. 3. /За ред. А.М. Шатохіна, М.В. Костюк. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М. М.»), 2018.  С. 234 – 241.
 45. Kostiuk M.V. Uman  main school of horticulture (1844 – 1868): to the 175th anniversary of  its foundation //Modern educational space: the transformation of  national models in terms of integration: Сonference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing.  р. 59 – 62.
 46. Kostiuk M.V., Harbar O.P.  Formation and development of scientific research on agriculture in Uman agricultural institute (at the end of the 19th - during the 20th century): historical and scientific aspect // Social sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. p. 76 – 96.
 47. Гарбар О. П. Видатний учений землероб С. С. Рубін. Актуальні питання українського державотворення : історія та сучасність: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 20‒21 січня 2011 р. Коломия, 2011. Ч.1. С. 23‒26.

48. Гарбар О. П. Розвиток наукової школи професора С. С. Рубіна. Часопис української історії. Київ, 2011. Вип. 21. С. 127‒129.

49. Гарбар О. П. Науково-дослідницька робота професора С. С. Рубіна (1900‒1985 рр.) на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства і землеробства Уманського сільськогосподарського інституту. Наукові записки з української історії: зб. наук ст. Переяслав-Хмельницький, 2011. Вип. 27. С. 317‒322.

50. Гарбар О. П. Викладацька діяльність С. С. Рубіна. Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України: наук зб. Київ, 2011. №4. С. 93‒98.

51. Гарбар О. П. Становлення наукового світогляду Симона Самійловича Рубіна. Гілея. Науковий вісник: зб. наук пр. Київ, 2011. Вип. 53 (№10). С. 101‒104.

52. Гарбар О. П. Уманський період діяльності С. С. Рубіна (1917‒1985). Часопис української історії. Київ, 2012. Вип. 24. С. 166‒171.

53. Гарбар О. П. Громадська робота С. С. Рубіна. Гілея. Науковий вісник: зб. наук пр. Київ, 2012. Вип. 66 (№11). С. 88‒91.

54. Гарбар О. П. Науково-організаційна робота та педагогічна діяльність професора С. С. Рубіна (1921‒1985 рр.): історіографія проблеми. Часопис української історії. Київ, 2013. Вип. 27. С. 108‒113.

55. Гарбар О. П. Наукові рецензії професора С. С. Рубіна. Соціальний розвиток сільських регіонів: колективна монографія. Умань, 2014. Вип. 2. С. 131‒134.

56. Гарбар О. П. Перші етапи формування С. С. Рубіна як ученого-землезнавця та плодівника. Соціальний розвиток сільських регіонів: колективна монографія. Умань, 2014. Вип. 2. С. 135‒141.

57. Гарбар О. П. Професор Рубін Симон Самійлович (1900‒1985): біографічний опис та бібліографічний покажчик наукових праць за 1926‒1985 роки ∕ уклад. О. П. Гарбар, А. П. Коцур, В. В. Гарбар, Л. І. Страйгородська; за ред. В.О. Єщенка. 2-ге вид., доп. Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. 162 c.

58. Гарбар О. П. Внесок професора С. С. Рубіна у дослідження сівозмін. Часопис української історії. Київ, 2016. Вип. 33. С. 119‒123.

59. Коцур А. П., Гарбар О. П. Професор С. С. Рубін (1900‒1985 рр.): наукова, організаційна, педагогічна та громадська діяльність: монографія. Переяслав-Хмельницький ‒ Умань, 2016. 218 с.

60. Гарбар О. П. Професор С. С. Рубін засновник науково-дослідної лабораторії з системами утримання ґрунту в садах. «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»: зб. наук. ст. Умань, 2016. С.35‒41.

61. Гарбар О. П. Творчий доробок професора С. С. Рубіна. «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»: зб. наук. ст. Умань, 2016. С. 107‒112.

62. Гарбар О. П. Симон Рубін ‒ фундатор вітчизняного садового землеробства. Проблемы истории и культуры пограничья: гуманитарное знание и вызовы времени: матер. междунар. науч. конф., посвященной 200-летию И. Е. Храповицкого г. Верхнедвинск, 16 июня 2017 г. Минск, 2017. C. 64‒68.

63. Костюк М. В., Гарбар О. П. Науково-освітня та практична діяльність академіка В. В. Пашкевича. Часопис української історії. Київ, 2018. Вип. 38. С. 112‒123.

64. Гарбар О. П., Костюк М. В. Професор С. С. Рубін ‒ фундатор наукової школи вітчизняного садового та польового землеробства. European vector of contemporary psychology and social sciences: the experience of Ukraine and the republic of Poland: collective monograph. Sandomierz, Poland, 2018. P. 75‒92.

65. Гарбар О. П. Висвітлення науково-освітньої та практичної діяльності професора С. С. Рубіна. Modern educational space: the transformation of national models in terms of intergration, October 26, 2018: proceedings of the Conference. Leipzig, 2018. P. 55‒58.

66. Kostiuk M. V., Harbar O. P. Formation and development of scientific research on agriculture in Uman agricultural institute (at the end of the 19th ‒ during the 20th century): historical and scientific aspect. Social sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Stalowa Wola, Poland, 2018. P. 76‒96.

67. Garbar O.P., Yeschenko V.O. Contribution of scientists of the department of general agriculture of Uman national university of horticulture to the domestic agricultural science development. Історія науки і біографістики. 2018. №2. URL : http:// inb.dnsgb.com.ua/2018-2/06.pdf