Меню
Остання редакція: 25 вересня 2023

Аналіз наукової та професійної активності

Аналіз освітньої та/або професійної кваліфікації

Машковської Людмили Володимирівни

кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін за 2019-2023 рр.

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Людмили МАШКОВСЬКОЇ  освітнім компонентам, що викладаються:

Правознавство;

Трудове право;

Господарське право;

Аграрне та екологічне право.

№ з/п.

Показник

Фактичні дані

1.

Документ про вищу освіту

Київська національна академія внутрішніх справ України, 2005р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист» (диплом МВ № 10018821 від 25 квітня 2005 р.)

2.

Присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація)

Кандидат юридичних наук, 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право, (диплом ДК № 007272 від 25 січня 2013 р.)

 

3.

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

Секретар судових засідань Уманського міського суду.

Служба в органах внутрішніх справ України.

 

 

4.

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

5.

Наявність не менше п’яти публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

Публікації у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України:

  1. 1. Машковська Л.В. Коваленко-Чукіна І.Г. Юридична відповідальність некомерційних суб’єктів господарювання як різновид соціальної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 129-133. («Index Copernicus»).
  2. 2. Петренко Н.О., Машковська Л.В. Цифровизація державних адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти.   Право і суспільство. 2020. № 2. С. 112-119. («Index Copernicus»).

3. Машковська Л.В. Коваленко-Чукіна І.Г.  Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2020.  № 6. С. 91-95. («Index Copernicus»).

4. Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І.Г Правове забезпечення розвитку суспільних відносин у сфері праці. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: «Юридичні науки». К. 2021. № 2(36). С. 69-74. («Index Copernicus»).

5. Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І.Г. Генезис поглядів на навколишнє середовище і його захист в міжнародних документах. Право і суспільство. Науковий журнал. Дніпро. 2022  № 2 С. 242-247. («Index Copernicus»).

6. Машковська Л. В., Авраменко О.О. Туризм та туристична діяльність як економіко-правове явище. Право і суспільство. Науковий журнал. Дніпро. 2022  № 6 С. 307-311. («Index Copernicus»).

7. Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І.Г. Правовий захист аграрного сектору в умовах військового стану. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. Дніпро. 2022  № 6 С. 71-74. («Index Copernicus»).

8. Коваленко-Чукіна І.Г . Машковська Л. В Захист прав орендаря земельної ділянки під час воєнного стану. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» Дніпро. 2023 № 3. С. 78-84. («Index Copernicus»).

 

Публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection:

1. HAIDAI O.V. Faktors of Decreasing Manufacturing and Economic Actsvsty of Agricultural Enterprises as the Basis of Their Competstiveness / Oksana HAIDAI, Ivanna CHUKINA, Tetiana PONEDILCHUK, Anastasiya MOVCHANYUK, Iryna KOVALENKO- CHUKINA and Liudmyla MASHKOVSKA // Proceedings of the 33 rd International Business Information Vanagement Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Cranada, Spain. – P. 7062-7071

2. MOVCHANIUK A.V. Socio - State Policy in Land RelationsSphere in Terms of Ukraine’s Agrarian Reform /AnastasiiaMOVCHANIUK, Ivanna CHUKINA, LiudmylaMASHKOVSKA, Iryna KOVALENKOCHUKINA, OlegAVRAMENKO and Oksana AVRAMENKO// Proceedinds of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1-2 April.- 2020.- Granada, Spain. – P.10577- 10609

 

 

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Людмили МАШКОВСЬКОЇ , відповідає освітнім компонентам.

 

2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

№ з/п.

Показник

Фактичні дані

1.

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

Публікації у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України:

1. Машковська Л.В. Коваленко-Чукіна І.Г. Юридична відповідальність некомерційних суб’єктів господарювання як різновид соціальної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №  С. 129-133. («Index Copernicus»).

2. Петренко Н.О., Машковська Л.В. Цифровизація державних адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти.   Право і суспільство. 2020. № 2. С. 112-119. («Index Copernicus»).

3. Машковська Л.В. Коваленко-Чукіна І.Г.  Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2020.  № 6. С. 91-95. («Index Copernicus»).

4. Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І.Г Правове забезпечення розвитку суспільних відносин у сфері праці. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: «Юридичні науки». К. 2021. № 2(36). С. 69-74. («Index Copernicus»).

5. Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І.Г. Генезис поглядів на навколишнє середовище і його захист в міжнародних документах. Право і суспільство. Науковий журнал. Дніпро. 2022  № 2 С. 242-247. («Index Copernicus»).

6. Машковська Л. В., Авраменко О.О. Туризм та туристична діяльність як економіко-правове явище. Право і суспільство. Науковий журнал. Дніпро. 2022  № 6 С. 307-311. («Index Copernicus»).

7. Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І.Г. Правовий захист аграрного сектору в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. Дніпро. 2022  № 6 С. 71-74. («Index Copernicus»).

8. Коваленко-Чукіна І.Г . Машковська Л. В Захист прав орендаря земельної ділянки під час воєнного стану. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» Дніпро. 2023 № 3. С. 78-84. («Index Copernicus»).

 

 

 

Публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus

та Web of Science Core Collection:

1. HAIDAI O.V. Faktors of Decreasing Manufacturing and Economic Actsvsty of Agricultural Enterprises as the Basis of Their Competstiveness / Oksana HAIDAI, Ivanna CHUKINA, Tetiana PONEDILCHUK, Anastasiya MOVCHANYUK, Iryna KOVALENKO- CHUKINA and Liudmyla MASHKOVSKA // Proceedings of the 33 rd International Business Information Vanagement Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Cranada, Spain. – P. 7062-7071

2. MOVCHANIUK A.V. Socio - State Policy in Land RelationsSphere in Terms of Ukraine’s Agrarian Reform /AnastasiiaMOVCHANIUK, Ivanna CHUKINA, LiudmylaMASHKOVSKA, Iryna KOVALENKOCHUKINA, OlegAVRAMENKO and Oksana AVRAMENKO// Proceedinds of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1-2 April.- 2020.- Granada, Spain. – P.10577- 10609

 

 

2.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

-

3.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І.Г.   Земельне право України: Підручник. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочинський М.М.»), 2019. – 712с.

2.Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І.Г.  Правознавство. Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 740 с.

 

4.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1.Правознавство. Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОР бакалавр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 34 с.

2.Правознавство. Методичні матеріали для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОР бакалавр.Машковська Л.В. Умань, 2023. 30 с.

3.Правознавство. Методичні матеріали для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання ОР бакалавр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 24 с.

 

1.Трудове право. Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОР бакалавр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 39 с.

2. Трудове право. Методичні матеріали для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОР бакалавр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 37 с.

3. Трудове право. Методичні матеріали для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання ОР бакалавр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 28 с.

 

 

1.Аграрне та екологічне  право. Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОР магістр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 38 с.

2. Аграрне та екологічне  право. Методичні матеріали для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОР магістр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 41 с.

3. Аграрне та екологічне  право. Методичні матеріали для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання ОР магістр. Машковська Л.В. Умань, 2023. 30 с.

 

5.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

-

6.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

-

7.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

 

 

-

8.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

1. Керівництво та виконання наукового проекту за господарчою тематикою (науковий керівник НДР) договір № 18/21 від 09.09.2021 Предмет договору: «Розробка рекомендацій з проведення семінарів, тренінгів, курсів для ФОП Рябошапка Михайла Олександровича».

2. Виконання наукового проекту за господарчою тематикою (відповідальний виконавець НДР)

договір № 29/21 від 05.11.2021  Предмет договору: «Проведення науково-дослідних робіт з розробки рекомендацій з правових питань діяльності фермерського господарства «ІМПУЛЬС» Пастушенко Олександр Васильович, в особі голови ФГ Пастушенка Олександра Васильовича».

3. Виконання наукового проекту за господарчою тематикою (відповідальний виконавець НДР)

договір №4/23 від 26.04.2023  Предмет договору: «Розробка рекомендацій з правових питань діяльності ФГ «АГРО МД», директор – Мороз Олександр Андрійович.

9.

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

 

-

10.

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

-

11.

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

 

 

-

12.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 

1. Машковська Л.В. Особливості розгляду господарських спорів, пов’язаних із порушенням прав на землю. Філософія саду і садівництва в світовій культурі : джерела та новітні інтерпретації»: до 175-ї річниці від заснування Уманського НУС: зб. наук. статей  за матеріалами III міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань, 2019. – С. 89-94

 

2. Машковська Л.В. Правова оцінка принципів господарського процесу. Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття : проблеми і перспективи». –Умань, ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 149- 152.

 

3 . Машковська Л.В.,  Особливості докорінних змін економіко-правової ситуації в галузі садівництва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. Редкол.: Непочатенко О.О.(відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 168-171.

 

4. Машковська Л.В., Мова права в аспекті регулювання різного роду соціальних конфліктів. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції ««Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України у Європейський простір», 11 квітня 2019 р. –Умань, ВПЦ «Візаві», 2019.  С. 28-31.

 

5. Машковська Л.В. Особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності некомерційних суб’єктів господарювання. Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: збірник тез наукових праць Міжнародної наукової конференції (Братислава-Вена, 25 березня 2020 року) . Міжнародний науковий центр розвитку науки і технології, 2020. С. 69-72

 

6. Машковська Л.В. Господарські зобов’язальні правовідносин та їх виконання як один із основних інститутів. «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»: збірник наук. статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції .  М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2020.  С. 78-81.

 

7. Машковська Л.В. Юридична мова як соціально та історично сформована сукупність мовних засобів. Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір: матеріали ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Умань, 05 квітня 2021 р. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 57-60

 

8. Машковська Л.В. Електронна система торгів з оренди та продажу земель – як найкращий інструмент боротьби з корупцією. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2021 р.  Уманський національний університет садівництва, факультет менеджменту. – Умань: ВПЦ «ВІЗАВІ», 2021. – С. 246-250

 

9. Машковська Л.В. Особливості правового регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference «MODERN PROBLEMS OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY». Editorial board Svitlana Miziuk,Volodymyr Zhavoronkov [and others], Kiev, 2021, National Aviation University. K: NAU, 2021. С. 365-367.

 

10. Машковська Л.В. Особливості запобігання та протидії корупції. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Умань. 2021. С. 92–95.

 

11. Машковська Л.В. Електронна система торгів з оренди та продажу земель – як найкращий інструмент боротьби з корупцією. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2021 р.  Уманський національний університет садівництва, факультет менеджменту. – Умань: ВПЦ «ВІЗАВІ», 2021.  С. 246-250

 

12. Машковська Л.В. Формування мовнокомунікативної компетенції студентів юридичного спрямування. Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір: матеріали IV Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Умань, 06 квітня 2021 р. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 44-48.

 

13. Машковська Л.В. Правове регулювання індустрії гостинності в Україні. The ХV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», April 19 – 22, 2022, Madrid, Spain. С. 270-273.

 

14.  Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І.Г. Правові аспекти відповідальності за порушення академічної доброчесності в освітньому законодавстві. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С. 136-140.

 

15. Машковська Л.В. Трудовий фріланс в законі. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 жовтня 2022 р. / Уманський національний університет садівництва, факультет менеджменту. – Умань: ВПЦ «ВІЗАВІ», 2022. – С. 246-250

 

13.

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

 

-

14.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Член журі аграрно-політичних дебатів.

2. Голова комісії I  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни політологія.

 

15.

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

 

 

-

16-18.

Для військових ЗВО

-

19.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

1. Член Громадської наукової організації  «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» з 28 лютого 2020 року, на підставі Рішення Правління Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» № 45 від 28.02.2020

2. Член «Громадської організації Міжнародна фундація науковців та освітян». Посвідчення № ES1555 від 01.09.2023

 

20.

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

Секретар судових засідань Уманського міського суду.

Служба в органах внутрішніх справ України.

 

Висновок: досягнення у професійній діяльності Людмили МАШКОВСЬКОЇ підтверджуються виконанням 8 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов

 

*Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо).

**Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.

***Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань “02 Культура і мистецтво”, спеціальностями “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”, “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, науково-педагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеотвори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

 

Останні новини

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН  студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук,  професора Й.К. ПачоськогоЧитати повністю

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН студентської наукової конференції, приуроченої 160 – річчю від дня народження видатного науковця у галузі біологічних наук, професора Й.К. Пачоського

Читати повністю

Всі новини