Меню
Остання редакція: 29 січня 2021

Аналіз наукової та професійної активності

Машковська  Людмила Володимирівна

Аналіз наукової та професійної активності

кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін

Назва пункту

+ або -

Підтверджуючі дані

1

2

3

4

1.

наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

+

  1. HAIDAI O.V. Faktors of Decreasing Manufacturing and Economic Actsvsty of Agricultural Enterprises as the Basis of Their Competstiveness / Oksana HAIDAI, Ivanna CHUKINA, Tetiana PONEDILCHUK, Anastasiya MOVCHANYUK, Iryna KOVALENKO- CHUKINA and Liudmyla MASHKOVSKA // Proceedings of the 33 rd International Business Information Vanagement Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Cranada, Spain. – P. 7062-7071
  2.   MOVCHANIUK A.V. Socio - State Policy in Land RelationsSphere in Terms of Ukraine’s Agrarian Reform /AnastasiiaMOVCHANIUK, Ivanna CHUKINA, LiudmylaMASHKOVSKA, Iryna KOVALENKOCHUKINA, OlegAVRAMENKO and Oksana AVRAMENKO// Proceedinds of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1-2 April.- 2020.- Granada, Spain. – P.10577- 10609

2.

наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

+

1. Машковська Л.В. Поняття та правова природа фондової біржі як суб’єкта господарювання. Право і суспільство. 2017. № 4. С. 100-106. ( «Index Copernicus»).

2.Машковська Л.В. Правова характеристика пайового інвестиційного фонду. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 50-54. ( «Index Copernicus»).

3. Машковська Л.В. Коваленко-Чукіна І.Г. Юридична відповідальність некомерційних суб’єктів господарювання як різновид соціальної відповідальності. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 129-133.

4. Петренко Н.О., Машковська Л.В. Цифровизація державних адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти.   Право і суспільство. 2020. № 2. С. 112-119. ( «Index Copernicus»).

5.Коваленко-Чукіна І.Г., Машковська Л.В.  Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2020.  № 6. С. 91-95. ( «Index Copernicus»).

 

3.

наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

+

1. Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І.Г.   Земельне право України. Підручник.  Умань: ВПЦ «Візаві» 2018. 712 с.

2. Білошкурська З.П., Машковська Л.В., Поліщук О.А., Коваленко-Чукіна І.Г.  Правознавство. Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 740 с.

 

4.

наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

 

 

5.

участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

 

 

6.

проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

 

7.

робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

 

 

8.

виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

 

 

9.

керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

 

 

10.

організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

+

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

11.

участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

 

 

12.

наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

 

 

13.

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

+

1.  Машковська Л.В. Трудове право. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету менеджменту, спеціальність 073   «Менеджмент». Умань: УНУС. 2020. 21с.

2. Машковська Л.В. Трудове право. Методичні вказівки до підготовки і проведення семінарських занять для студентів факультету менеджменту, спеціальність 073   «Менеджмент».   Умань: УНУС. 2020. 40 с.

3. Машковська Л.В. Методичні вказівки  з курсу «Трудове право» для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту, спеціальність073   «Менеджмент». Умань: УНУС. 2020. 26с.

14.

керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

+

  1. Керівник студентського наукового гуртка з права.
  2. Куратор академічної групи.
  3. Член журі аграрно-політичних дебатів.
  4. Голова комісії I  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни політологія.

 

15.

наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

+

1. Машковська Л.В. Проблеми трансформації суб’єктів некомерційного господарювання.   Стан та перспективи трансформації вищої освіти в контексті європейського вибору України: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 18-19 травня 2016 р. Умань: ВПЦ «Візаві» Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 126-131.  

2.  Машковська Л.В. Відшкодування збитків як одна із юридичних гарантій прав на землю. Актуальні питання сучасної аграрної науки: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції , м.Умань, 15 листопада 2017 р. Умань. : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. С. 332-334.

3. Машковська Л.В. Економічна суть кредитних спілок як специфічних суб’єктів господарювання некомерційного фінансового характеру. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті : аналіз тенденцій та перспективи», 19-22 березня 2018 р. Київ-Буковель, Фінансово-економічна наукова рада, 2018. С. 70-74.

4.  Машковська Л.В. Мова права в аспекті регулювання різного роду соціальних конфліктів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ««Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України у Європейський простір», 11 квітня 2019 р. Умань, ВПЦ «Візаві», 2019. С. 28-31.

5. Машковська Л.В. Особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності некомерційних суб’єктів господарювання. Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: збірник тез наукових праць Міжнародної наукової конференції (Братислава-Вена, 25 березня 2020 року) . Міжнародний науковий центр розвитку науки і технології, 2020. С. 69-72

 

16.

участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

+

Член Громадської наукової організації  «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» з 28 лютого 2020 року, на підставі Рішення Правління Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» № 45 від 28.02.2020 р.

17.

досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

+

Секретар судових засідань Уманського міського суду.

Служба в органах внутрішніх справ України.

18.

наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

 

 

Останні новини

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ВЗЯЛА УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ   ДНЯ ЗНАНЬ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВАЧитати повністю

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ВЗЯЛА УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ ДНЯ ЗНАНЬ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Читати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю  від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича КорабльоваЧитати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова

Читати повністю

Всі новини